Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.konkretdieta.pl

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu realizuje firma Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Smosarska – Sawko, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP: 7393786572, REGON:369635416 .

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, realizacja zamówienia
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.konkretdieta.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) i w szczególności reguluje:
  1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Sklep internetowy– platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym www.konkretdieta.pl;
  2. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Smosarska – Sawko, ul. Jana Janowicza 1, lok. 4, 10-691 Olsztyn, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP: 7393786572.
  3. Klient – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem Sklepu internetowego można zostać jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3 Regulaminu;
  4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  6. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;
  7. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
  8. Cena – cena, jaką Klient Sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży;
  9. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;
  10. Konto Klienta – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;
  11. Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej z linkiem aktywacyjnym konto klienta;
 3. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Sklepu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne wady fizyczne i prawne produktów oferowanych w Sklepie internetowym jest Sprzedawca.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
  1. Usługa Konto Klienta:
   – Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
   – Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz Hasło.
   – Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.
  2. Usługa interaktywny formularz:
   – Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do Koszyka).
   – Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Warunki rozwiązywania przez Klienta umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
  1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
  2. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy: info@konkretdieta.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy: Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Smosarska – Sawko, ul. Jana Janowicza 1, lok. 4, 11-041 Olsztyn.
  3. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać interesujący go produkt z dostępnych na stronie Sklepu internetowego, wybrać sposób płatności, wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Czynności wskazane w § 3.1 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
 5. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
 6. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia.
 7. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.8 Regulaminu)

§ 4 Płatność, realizacja zamówienia

 1. Płatność:
  1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę.
  2. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne są następujące opcje płatności: płatności online przez Przelewy24, BLIK oraz przelew tradycyjny.
 2. Realizacja zamówienia:
  Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od charakteru zamówionego produktu. Produkty elektroniczne w postaci gotowego wariantu diety lub e-book są dostarczane bezzwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail. W wyjątkowych przypadkach może dojść do opóźnienia w realizacji tego typu zamówień spowodowanych awariami sieci teleinformatycznej. Produkty indywidualne w postaci indywidualnych jadłospisów i telekonsultacji są realizowane w terminie wskazanym w formularzu zamówienia. W wyjątkowych przypadkach może dojść do opóźnienia w realizacji tego typu zamówień spowodowanych awariami sieci teleinformatycznej.

§ 5 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:
  1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  2. Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
 2. Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności Sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
  1. Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  2. Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  3. Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
 8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy pod wskazanym adresem mailowym: info@konkretdieta.pl.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu Sprzedawca wskazuje, że produkt nie jest pełnowartościowy.
 2. Sprzedawca odpowiada za sprzedawane produkty na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Gdy zakupiony przez Klienta produkt posiada wadę należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę.
 4. Zalecane jest aby Klient składając reklamację zakupionego produktu:
  1. przekazał Sprzedawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;
  2. określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);
  3. podał swoje dane kontaktowe.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 6. Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

Z uwagi na charakter produktów sprzedawanych poprzez Sklep internetowy, tj. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje.

§ 8 Informacje dodatkowe

 1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
  2. Uaktualniona przeglądarka internetowa.
  3. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  4. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 5. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.